ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය

හැඳින්වීම

1988 අංක 68 දරණ පොහොර විධිමත් කිරීමේ පනත යටතේ 1988 දෙසැම්බර් මස 23 වන දින ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජන රජයේ ගැසට් පත්‍රය අනුව ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය ආරම්භ කරනු ලැබීය.

දැක්ම

ශ්‍රී ලංකාවේ වගා කරන සියළු බෝග වල නිෂ්පාදන ඵලදායීතාවය ඉහල නැංවීම සඳහා අකාබනික හා කාබනික පොහොර නියමිත ප්‍රමිතියෙන් යුක්තව සම්පාදනය හා භාවිතය තහවුරු කිරිම.

මෙහෙවර

පොහොර විධිමත් කිරීමේ පනතේ විධිවිධාන අනුව අදාල සියළු පාර්ශවකරුවන් සම්බන්ධ  කරගනිමින් විද්‍යානුකූල නිර්දේශයන් මත පොහොර අවශ්‍යතාවය තක්සේරු කිරීම, පොහොර ආනයනය හා තොග පාලනය, නිසි ගුණාත්වයෙන් යුතු පොහොර බෙදා හැරීම  හා අළෙවිය තහවුරු කිරිම, කාබනික හා අකාබනික පොහොර  භාවිතයේදී පරිසර හිතකාමී ලෙස පොහොර භාවිතය වැඩි දියුණු කිරීම, ගොවි ප්‍රජාවගේ ආදායම ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් යුතුව පොහොර සහනාධාර යෝජනා ක්‍රමය මෙහෙයවීම හා පොහොර භාවිත  ක්ෂේත්‍රයේ අක්‍රමිකතාවයන් වැළැක්වීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම.

තිරසාර සංවර්ධන අරමුණ – 2, 12

ඉහත අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ආයතනයේ දායකත්වය

 • ප්‍රමිතියෙන් හා ගුණාත්මකභාවයෙන් යුත් පොහොර ගොවීන් වෙත ලබා ගැනීමට පහසුකම් සැලසීම මඟින් වගා කරනු ලබන වපසරිය හා අස්වැන්න ඉහල නැංවිම.
 • පොහොර සඳහා සහනාධාරය මුදලින් ලබාදීම තුලින් ගොවීන්ගේ නිෂ්පාදන වියදම් අඩු වී ගොවීන්ගේ ආදායම වැඩි වීම.
 • වී සහ අතිරේක භෝග සඳහා පොහොර සහනාධාර මුදල් ලබාදීමෙන් ආහාර භෝග නිෂ්පාදනය ඉහල යාමෙන් ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ආදායම වැඩි වීම.

අරමුණු

 • දේශීය පොහොර අවශ්‍යතාවය හඳුනාගැනීම
 • පොහොර ආනයනය හා තොග පාලනය
 • පොහොරවල ප්‍රමිතිය හා ගුණාත්මකභාවය තහවුරු කිරීම
 • පොහොර සදහා මුදල් සහනාධාර ලබාදීමේ වැඩසටහන විධිමත්ව ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • පොහොර බෙදාහැරීමේ කටයුතු විධිමත්ව නියාමනය කිරීම

කාර්යභාරය

 •  1988 අංක 68 දරණ පොහොර පණත විධිමත්ව ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • විද්‍යානුකූල පොහොර නිර්දේශයන් පදනම් කර ගනිමින් පොහොර අවශ්‍යතාවය නිවැරදිව හඳුනාගැනීම
 • පොහොර අවශ්‍යතාවය නිවැරදි වේලාවට සපුරාදීම තහවුරු කිරීම
 • පොහොර වල ප්‍රමිතිය හා ගුණාත්මකභාවය තහවුරු කිරීම
 • ඒ ඒ භෝග සදහා නිර්දේශිත පොහොර භාවිතය විධිමත් කිරිම
 • රජයේ පොහොර සහනාධාර වැඩපිළිවල විධිමත්ව ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • පොහොර සම්බන්ධ කාර්යයන්හී නියුතු ආයතන වල කාර්යයන් විධිමත් කිරීම සදහා ආයතන ශක්තිමත් කිරිම
 • පොහොර භාවිත ක්ෂේත්‍රයේ අක්‍රමිකතාවයන් අවම කිරීම හා පොහොර පිළිබඳ නිල තොරතුරු ප්‍රකාශයට පත් කිරිම
 • පොහොර භාවිතය හා බෙදාහැරීම පිළිබඳ දත්ත පද්ධතියක් පවත්වාගෙන යාම

රජයේ පොහොර සමාගම් (ලක් පොහොර, කොළඹ කොමර්ෂල් පොහොර, ලංකා පොස්පේට් පොහොර සමාගම )

 • පොහොර ආනයනය, මිශ්‍ර කිරීම, බෙදාහැරීම හා වෙළදාම
 • ස්වාරක්ෂක පොහොර තොග තත්ත්වයන් පවත්වාගෙන යාම