Yala 2019

2019 යල කන්නය – වී වගාව චක්‍රලේඛය ( සිංහල)
2019 යල කන්නය – වී වගාව චක්‍රලේඛ උපලේඛන 1-15 ( සිංහල)

2019 சிறுபோக நெற் செய்கைக்கான சுற்றறிக்கை (தமிழ்)
2019 சிறுபோக நெற் செய்கைக்கான சுற்றறிக்கை இணைப்புகள் (1-15) (தமிழ்)