எம்மைப் பற்றி

தொலைநோக்கு – இலங்கையில் பயிரிடப்படும் அனைத்துப் பயிர்களினதும் உற்பத்திப் பயனுறுதித் தன்மையை மேம்படுத்துவதற்காக சேதன மற்றும் அசேதன உரங்களை உரிய தரங்களில் கொள்வனவு செய்து வழங்குதல் மற்றும் அவற்றின்  பயன்பாட்டை உறுதிப்படுத்துதல்.  செயற்பணி – உரத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்தின் வழிமுறைகளுக்கு அமைய உரிய அனைத்து பங்குதாரர்களையும் ஒருங்கிணைத்து, விஞ்ஞான ரீதியான சிபாரிசுகளின் படி உரத் தேவையை மதிப்பீடு செய்தல், உர இறக்குமதி மற்றும் இருப்புகளை நிர்வகித்தல், உரிய தரத்தைக் கொண்ட …

Read More

Fertilizer Recommendations

An approach for giving fertilizer recommendations refers to the way conclusions are drawn based on soil tests. Soil-testing labs and crop consultants may give different recommendations based on the same test results if they use different approaches. This may be very confusing to both growers and the person who gives …

Read More

Fertilizer Standards

Fertilizer Standards of Straight Fertilizers and accepted heavy metal contents in a compound fertilizers. Urea Chemical composition of the fertilizer a.) Nitrogen Content (Min.) b.) Biuret Content (Max) c.) As d.) Cd e.) Pb f.) Cr g.) Hg Accepted Value 46.0% (on dry basis) 1.0% 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 …

Read More

ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය

හැඳින්වීම 1988 අංක 68 දරණ පොහොර විධිමත් කිරීමේ පනත යටතේ 1988 දෙසැම්බර් මස 23 වන දින ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජන රජයේ ගැසට් පත්‍රය අනුව ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය ආරම්භ කරනු ලැබීය. දැක්ම ශ්‍රී ලංකාවේ වගා කරන සියළු බෝග වල නිෂ්පාදන ඵලදායීතාවය ඉහල නැංවීම සඳහා අකාබනික හා කාබනික පොහොර නියමිත …

Read More

Yala 2019

2019 යල කන්නය – වී වගාව චක්‍රලේඛය ( සිංහල) 2019 යල කන්නය – වී වගාව චක්‍රලේඛ උපලේඛන 1-15 ( සිංහල) 2019 சிறுபோக நெற் செய்கைக்கான சுற்றறிக்கை (தமிழ்) 2019 சிறுபோக நெற் செய்கைக்கான சுற்றறிக்கை இணைப்புகள் (1-15) (தமிழ்)

Read More

National Fertilizer Secretariat

The National Fertilizer Secretariat (NFS) was established in terms of the Gazette Notification of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka dated 23rd December 1988 under Regulations of Fertilizer Act No. 68 of 1988. Vision Ensure the preparation and usage of organic and chemical fertilizer in proper standard in order to …

Read More

National Fertilizer Secretariat

The National Fertilizer Secretariat (NFS) is the official arm of the Ministry of the Agriculture that responsible to facilitate, control and regulate importation, manufacturing and distribution of chemical fertilizers in Sri Lanka. NFS is responsible to issue licence to import, manufacture or formulate fertilizer in the prescribed form and be …

Read More

Regulation of Fertilizer Act

Download the act Regulation of Fertilizer AN ACT TO REGULATE THE IMPORTATION, MANUFACTURE, FORMULATION AND DISTRIBUTION OF FERTILIZER AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO BE it enacted by the Parliament of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka as follows: [17th December, 1988 ] Short title and date …

Read More