ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය

හැඳින්වීම 1988 අංක 68 දරණ පොහොර විධිමත් කිරීමේ පනත යටතේ 1988 දෙසැම්බර් මස 23 වන දින ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජන රජයේ ගැසට් පත්‍රය අනුව ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය ආරම්භ කරනු ලැබීය. දැක්ම ශ්‍රී ලංකාවේ වගා කරන සියළු බෝග වල නිෂ්පාදන ඵලදායීතාවය ඉහල නැංවීම සඳහා අකාබනික හා කාබනික පොහොර නියමිත …

Read More

ප්‍රධාන හැඳින්වීම

ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය 1988 අංක 68 දරණ පොහොර විධිමත් කිර’මේ පණත යටතේ 1988 දෙසැම්බර් මස 23 වන දින ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාත්‍රාන්තික සමාජවාද’ ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය අනුව ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය ආරම්භ කරනු ලැඛීය. දැක්ම : ශ්‍රී ලංකාවේ වගා කරන සියළු බෝග වල නිෂ්පාදන ඵලදායිතාවය ඉහල නැංවීම සඳහා අකාබනික හා …

Read More