යල කන්නයේ කුඹුරු හෙක්ටයාර් ලක්ෂ 05ක් වගා කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙවර යල කන්නයේදී කුඹුරු හෙක්ටයාර් ලක්ෂ 05ක් වගා කිරීමට තම අමාත්‍යාංශය අපේක්ෂා කරන බවත්,ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන පොහොර මාර්තු අග වන විට ගබඩා කර තබන්නැයි කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතා ලක් පොහොර සමාගමේ සභාපති සෝමචන්ද්‍ර ජයකොඩි මහතාට දැනුම් …

Read More

ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය

හැඳින්වීම 1988 අංක 68 දරණ පොහොර විධිමත් කිරීමේ පනත යටතේ 1988 දෙසැම්බර් මස 23 වන දින ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජන රජයේ ගැසට් පත්‍රය අනුව ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය ආරම්භ කරනු ලැබීය. දැක්ම ශ්‍රී ලංකාවේ වගා කරන සියළු බෝග වල නිෂ්පාදන ඵලදායීතාවය ඉහල නැංවීම සඳහා අකාබනික හා කාබනික පොහොර නියමිත …

Read More

ප්‍රධාන හැඳින්වීම

ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය 1988 අංක 68 දරණ පොහොර විධිමත් කිර’මේ පණත යටතේ 1988 දෙසැම්බර් මස 23 වන දින ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාත්‍රාන්තික සමාජවාද’ ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය අනුව ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය ආරම්භ කරනු ලැඛීය. දැක්ම : ශ්‍රී ලංකාවේ වගා කරන සියළු බෝග වල නිෂ්පාදන ඵලදායිතාවය ඉහල නැංවීම සඳහා අකාබනික හා …

Read More