எம்மைப் பற்றி

தொலைநோக்கு – இலங்கையில் பயிரிடப்படும் அனைத்துப் பயிர்களினதும் உற்பத்திப் பயனுறுதித் தன்மையை மேம்படுத்துவதற்காக சேதன மற்றும் அசேதன உரங்களை உரிய தரங்களில் கொள்வனவு செய்து வழங்குதல் மற்றும் அவற்றின்  பயன்பாட்டை உறுதிப்படுத்துதல்.  செயற்பணி – உரத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்தின் வழிமுறைகளுக்கு அமைய உரிய அனைத்து பங்குதாரர்களையும் ஒருங்கிணைத்து, விஞ்ஞான ரீதியான சிபாரிசுகளின் படி உரத் தேவையை மதிப்பீடு செய்தல், உர இறக்குமதி மற்றும் இருப்புகளை நிர்வகித்தல், உரிய தரத்தைக் கொண்ட …

Read More

FERTILIZERS AND CLIMATE CHANGE

Fertilizers play two essential roles in the fight against climate change First, they forestall deforestation, as they allow for increased productivity on arable land. They help maintain the integrity of globe’s forests, which are important carbon sinks. In the context of climate change, this is crucial, as deforestation and loss of …

Read More

TRI Recommendations for Tea

The Tea Research Institute (TRI), fertilizer recommendations for Tea. Fertilizer  Recommendations for Nursery Tea Fertilizer  Recommendations for Immature Tea Fertilizer  Recommendations for Mature Tea Fertilizer  Recommendations for Clonal Mother Bushes Fertilizer  Recommendations for Tea Seed Bearers Fertilizer Recommendations for Rehabilitation Grasses (Mana & Guatemala) Fertilizer Recommendation for Mature Tea in …

Read More